SBA


Systematiskt brandskyddsarbete är ett samlingsnamn för de brandskyddsåtgärder som en verksamhet måste uppfylla enligt den nya Lagen om skydd mot olyckor, vilken trädde i kraft den 1 januari 2004.

Mer om SBA

Vi erbjuder medhjälp och teknisk ledning av projekt för Systematiskt brandskyddsarbete.
I projektet ingår framtagning och dokumentering av
brandskyddspolicy, brandskyddsorganisation, brandskyddsbeskrivning, kontroll- och rapporteringsrutiner samt uppföljningssystem.
Projektet överensstämmer med Räddningsverkets
allmänna råd för systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2 003:10

Här finns en E-blankett för skriftlig brandskyddsredogörelse

Utdrag ur lagen
Kapitel 2 §2 – Systematiskt brandskyddsarbete

”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”.

Detta betyder
På varje arbetsplats ska finnas brandsläckare, förbandslåda, information om första hjälpen och utrymningsvägar. Det är innebörden av paragrafens första del. Varje arbetsplats ska ha en namngiven brandskyddsansvarig, det ska finnas en brandskyddspolicy och en brandskyddsorganisation, intern brandskyddskontroll ska genomföras regelbundet och personalen ska informeras, utbildas och övas. Det är viktigt att analysera riskerna på arbetsplatsen och införa ett system för incidentrapportering. Det tekniska brandskyddet och allt som genomförs ska dokumenteras, t.ex i en pärm eller digitalt.

Senaste inläggen